Cele

Cele Klubu

 • Głównym celem Klubu Kosai Judo jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kształcenie sprawności fizycznej u dzieci poczynając od tych najmłodszych oraz kształcenie ich charakteru.
 • Angażowanie wszystkich zawodników do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 • Prowadzenie zajęć sportowych dla zawodników w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 • Prowadzenie szkolenia sportowego w judo na poziomie wszechstronnym, ukierunkowanym i specjalistycznym.
 • Wyszukiwanie i wyselekcjonowanie uzdolnionych sportowo dzieci, posiadających predyspozycje do podjęcia treningu judo.
 • Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania judo.
 • Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 • Zapewnienie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz udział w ogólnopolskich i międzynarodowych akcjach szkoleniowych.